เริ่มต้นใช้งาน Google Docs

การเข้าถึง Google Docs

- เข้าถึงได้จาก http://docs.google.com หรือเมื่อ login อยู่ในระบบแล้ว ที่เมนู Google Apps เลือก "Docs"

- จะปรากฏหน้าจอ google docs ดังนี้